Vacatures


Drie vacatures Raad van Toezicht

Stichting Briantelli is verantwoordelijk voor de organisatie van Festival Circolo. Dit is het grootste festival voor hedendaags circus in Nederland, duurt 10 dagen rond de herfstvakantie van Zuid-Nederland en trekt zo’n 20.000 bezoekers per editie. Het festival presenteert de nieuwste (inter)nationale ontwikkelingen in het circus met tientallen voorstellingen van internationale gezelschappen en Nederlands talent.

Festival Circolo is na 6 biënnale edities op Landgoed Velder in 2017 verhuisd naar Tilburg. Vanaf 2018 vindt Festival Circolo jaarlijks plaats; in even jaren in een outdoor festival in circustenten in het Tilburgse Leijpark en in oneven jaren met indoor voorstellingen in Tilburgse (theater)zalen. De Stichting Briantelli stimuleert daarnaast ook talentontwikkeling voor jonge circusartiesten en –makers middels de deelname in diverse nationale en internationale talentontwikkelingsprogramma’s. 

De organisatie ontvangt meerjaren ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en het Fonds Podiumkunsten en per editie bijdragen van de grotere e particuliere cultuur fondsen. 

Het meerjaren- beleidsplan is hier terug te vinden.

De stichting Vangnet is een steunstichting ten behoeve van Festival Circolo en talentontwikkeling. In deze stichting worden specifieke, administratief losstaande projecten ondergebracht. Afspraken, contracten en financiën t.b.v. externe (commerciële) opdrachten verlopen eveneens via de Stichting Vangnet. De Raad van Toezicht en de directeur besturen beide stichtingen. Drie leden (waaronder de voorzitter) van de huidige Raad van Toezicht leggen na het festival, volgens het rooster van aftreden of vanwege veranderde persoonlijke omstandigheden hun functie neer.

De stichtingen Briantelli en Stichting Vangnet zoeken:

Een voorzitter voor de Raad van Toezicht en twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kan versterking gebruiken met:

 • kandidaten met een goed zicht op en netwerk in het Nederlandse cultuurbestel
 • kandidaten met een financiële achtergrond
 • kandidaten met een breed netwerk in politiek en zakelijk Tilburg

De voorzitter, brengt bij voorkeur ook één van bovengenoemde vaardigheden in brengt.

Beschrijving van de besturings- en toezichtfilosofie
De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van de Stichting Briantelli en de Stichting Vangnet. De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement.

De RvT houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht. Het bestuur van de stichtingen is opgedragen aan de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de directeur/bestuurder.
De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke, culturele en economische belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).

De RvT komt ten minste vier keer per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de directeur/bestuurder in overleg met de voorzitter. Leden van de RvT beschikken over voldoende tijd en mogelijkheden om zich vrij te maken voor de vergaderingen en deze voor te bereiden. 

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht

 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT 
 en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de doelstelling en ambitie van de stichting.
 • Beschikken over een relevant netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
 • Zijn in staat, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.

Specifieke eisen aan de voorzitter

 • Is zich bewust van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als 
 eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de 
 RvT als geheel.
 • Draagt de verantwoordelijkheid als bewaker van de sfeer en de collegialiteit.
 • Beschikt over goede voorzittersvaardigheden en heeft een cultureel hart.
 • Houdt samen met een lid van de RvT één keer per jaar een functioneringsgesprek met 
 de bestuurder.

Competenties

 • Constructief en verbindend
 • Ondernemend en resultaatgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Stevig en overtuigend
 • Open en betrokken
 • Communicatief

Algemeen
De Stichtingen Briantelli en Vangnet volgen de Cultural Governance Code en streven dan ook naar diversiteit in haar samenstelling en naar sterkere verbindingen met de nieuwe Tilburgse context.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht  zoekt de stichting ook nadrukkelijk naar kandidaten tussen 25 en 45 jaar en kandidaten met een niet-Nederlandse achtergrond.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Procedure
Kandidaten kunnen zich doormiddel van toezending van een CV en korte motivatie vóór 27 januari 2019 melden bij de directeur/bestuurder van de stichting: Marc Eysink Smeets.

In de eerste helft van februari 2019 vinden kennismakingsgesprekken plaats.

Nadere informatie over Festival Circolo en de stichtingen kun je hier vinden. Of via: